logo

‘TORBA YASA’YLA GELEN YENİLİKLER!

‘TORBA YASA’YLA GELEN YENİLİKLER!

Resmi-Gazete_torba _yasaTorba yasa; Yaşlı aylığı, GSS Borçları, dönüşüm, Zorunlu trafik sigortası, Diyarbakır’ın Sur’un inşası, Kanal İstanbul, 15 bin polis alınmasıyla ilgili düzenlemeler içeriyor.

Recep Kenan/itvhaber.com

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 6704  sayılı yasa Kanal İstanbul Projesi’ne  teknik düzenlemeler, kentsel dönüşümdeki izinsiz yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanmasını, gençlerin GSS prim borçlarının silinmesini, zorunlu trafik sigortasında sigorta şirketlerinin yükümlülüklerinin azaltılmasını da içeriyor. Yasaya göre, zorunlu trafik sigortasında, hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri sigorta kapsamı dışında kalacak.

RİSKLİ ALAN DÖNÜŞMÜNDE UYGULAMA BÜTÜNLÜĞÜ DÜZENLEMESİ

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çerçevesinde belirlenen alanların sınırları içinde olup, riskli yapılar dışında kalan diğer yapılardan uygulama bütünlüğü bakımından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerekli görülenler, değerleme çalışmalarında yapının riskli olmadığı gözetilmek kaydıyla söz konusu yasa hükümlerine tabi olacak.

2 YIL SÜREYLE GEÇİCİ OLARAK DURDURABİLECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ veya idare, riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında her türlü imar ve yapılaşma işlemlerini 2 yıl süreyle geçici olarak durdurabilecek. Uygulamanın gerektirmesi halinde imar ve yapılaşma işlemlerinin geçici olarak durdurulması 1 yıl daha uzatılabilecek. Anayasa Mahkemesi, söz konusu düzenlemedeki durdurmanın, süre belirtilmeden geçici yapılabileceği hükmünü iptal etmişti.

İPOTEK VE HACİZLER, TAPUDAKİ İŞLEMLERE ENGEL OLUŞTURMAYACAK

Riskli alanlardaki konutlar üzerindeki intifa hakkı, ipotek ve haciz gibi şerhler, riskli alanlar yıkıldıktan sonra, tapuda işlem yapılmasına engel teşkil etmeyecek ve yapılacak işlemlerde muvafakat aranmayacak.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında satışı yapılacak hisseler üzerinde bulunan ipotek, ihtiyati haciz, haciz ve intifa hakkı gibi gibi haklar satış işlemine engel teşkil etmeyecek. Satış sonrasında da bu haklar satış bedeli üzerinden devam edecek.

DÖNÜŞÜM ŞARTIYLA GEÇİCİ ELEKTRİK, SU,  KANALİZASYON VE DOĞALGAZ

Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni bulunmayan yapılara, dönüşüm ve yenileme uygulamalarına muvafakat verilmesi şartıyla geçici elektrik, su,  kanalizasyon ve doğalgaz bağlantısı yapılabilecek.

ÖNCEKİ VASFI İLE DEĞERLEMEYLE MALİKLERE PAYLARI ORANINDA TESCİL

Üzerindeki bina yıkılarak arsa haline gelen taşınmazların kat irtifakı ve mülkiyeti, ilgililerin muvafakatları aranmaksızın tapu müdürlüğünce resen terkin edilerek, önceki vasfı ile değerlemede bulunularak malikleri adına payları oranında tescil edilecek.

RİSKLİ ALANLARDA 2/3 ÇOĞUNLUKLA KARAR ALINACAK

Kanunla, riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında maliklerin 2/3 çoğunluğuyla alınan kararlarda ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla değişiklik yapılıyor. Buna göre, riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında, uygulama yapılan etap veya ada bazında maliklerin 2/3 çoğunluğuyla karar alınacak, 1/3 ‘lük kısımda kalanların hisseleri anlaşan diğer maliklere satılacak, bu malikler satın almaz ise bu payları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alacak.

65 YAŞI MUHTAÇLIK DÜZENLEMESİ

“65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık  Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a göre, yaşlı aylığının bağlanmasına ilişkin  yapılan muhtaçlık hesaplanmasında, hane içindeki kişi başına düşen milli gelir  tutarı yerine, aylık başvurusunda bulunan kişinin kendisi ile eşinin gelir  tutarının hesaplanması suretiyle muhtaç olup olmadığına karar verilecek.

Yasaya göre; muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe aylık bağlanacak. 65 yaş üstü olup yaşlılık aylığı alanlar için hane halkı geliri kriteri kaldırılacak. Yani hane içerisinde bir kişinin işe başlaması veya bir şekilde hanenin gelirinin artması durumunda dahi yaşlılık aylığında kesinti yapılamayacak.

MUHTAÇLIK HESAPLAMASINDA KİŞİ BAŞI GELİRE BAKILACAK

Yapılan düzenlemeyle, yaşlı aylığından yüzde 70 ve üzeri engelli aylığına geçişlere ilişkin yapılan muhtaçlık hesaplamasında, tüm engelli aylıklarında geçerli olan hane içerisinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı dikkate alınacak.

GENÇLERİN GSS PRİM BORÇLARI SİLİNİYOR

Gençlerin merakla takip ettiği GSS prim borçları konusunda da düzenlemeye gidilecek. “İşsiz evlat” vergisi olarak da adlandırılan GSS prim borçları, hükümetin yeni eylem planıyla ortadan kaldırılacak. 25 yaş altı gençlerin GSS prim borçları silinecek. Genel sağlık sigortalılarının 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan genel sağlık sigortası primlerinin tahsilinden vazgeçilecek.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINA YENİ DÜZENLEME

Yeni düzenleme ile zorunlu trafik sigortası nedeniyle zarar görenler, dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunacak. Sigorta şirketi hak sahibinin belgeleri ilettiği tarihten itibaren 8 iş günü içinde zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarları hak sahibine ödeyecek. Zorunlu trafik sigortasında, hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri kapsam dışı kalacak.

KANAL İSTANBUL PROJESİ HIZ KAZANACAK

Yeni Torba Yasa’da, Projesi”nin yasal alt yapısı oluşturulacak, hız kazandırılacak. “Kanal İstanbul” için kanunda “su yolu” tanımı yapılarak, su yollarına kanuni statü kazandırılacak.

Yapılacak su yoluna isabet eden Hazine ve özel idareye ait arazi ve arsaları, kamu gereksinimi ve kamu yararı nedeniyle belediye ile özel idarelerce satılamayacak başka bir maksat için kullanılamayacak.

SOSYAL YARDIM VE İSTİHDAM DESTEĞİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca belirlenen sosyal yardımlardan yararlanan kişileri istihdam eden iş verenlere sigorta primi desteği verilecek.

Sendika ve konfederasyonlar, nakit mevcutlarının yüzde 10’unu aşmamak kaydıyla şehit yakınları ve gazilere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının  koordinasyonunda ayni ve nakdi yardımda bulunabilecek.

Terör mağdurlarının eş ve çocuğunun bulunmadığı durumlarda kardeş,  anne ve baba da istihdam hakkından yararlanabilecek.

MERA,  YAYLAK VE KIŞLAKLAR HAZİNEYE

İstanbul’un Avrupa Yakası Proje Alanları içerisinde yer alan mera,  yaylak ve kışlak gibi orta mallarının vasıfları, Ulaştırma, Denizcilik ve  Haberleşme Bakanlığınca resen kaldırılacak ve bu taşınmazlar Hazine adına tescil  edilecek.

KAMU ARAZİSİ TAHSİSLİ TURİZM İŞLETMELERİ BORÇLARINA BİR YIL ERTELEME

Üzerinde konaklama amaçlı turizm tesisleri yapılmak üzere kamu arazisi tahsis edilen belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden, 2016 yılı için tahsil edilmesi gereken kira, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ile hasılat paylarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesisleri tarafından Hazine taşınmazlarının izinsiz kullanımlarından dolayı tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri bir yıl ertelenecek.

İŞÇİ İZİN SÜRELERİ VE İŞVEREN SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ DÜZENLEMESİ

İşçiler izin sürelerini, bir bölümü 10 günden az olmamak ve  tarafların anlaşması kaydıyla, üçten daha fazla bölebilecek. Sosyal destek alan vatandaşlardan istihdam edilenlerin işveren sigorta primi, işe başladığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından desteklenecek.

SGK’YA 2610 DENETMEN, EGM’YE 15 BİN POLİS

Kayıt dışılıkla mücadelede etkinliği artırmak amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumunda 2 bin 610 sosyal güvenlik denetmeni ve sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak.  Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 15 bin yeni polis memuru alınacak.

SPK VE FİNANS DÜZENLEMESİ

Terörizmin finansmanıyla mücadelede şirket yönetimine kayyum tayini,  iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, gizli soruşturmacı ve teknik takip usulleri uygulanabilecek.

Sermaye Piyasası Kanunu’nda düzenlenen merkezi karşı taraf  hizmetlerinin yasal altyapısı sağlamlaştırılacak.

Etiketler: » » » » » » » »
Share
#

SENDE YORUM YAZ